Generalforsamling 2007

Ordinær

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 28. Marts 2007 kl. 19.30 hos Helle og Bo.

Deltagere: Hus nummer 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17. Fraværende: Hus nummer 4, 5 og 8

 1. Valg af dirigent - Klaus (hus 14) valgt som dirigent, kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet

 1. Bestyrelsens beretning ved formanden

Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og der var et supplement til denne, nemlig at Notabenus mener de er færdige med udbedringer efter 1 års gennemgangen. Bestyrelsen fortsætter med at arbejde på at få Notabenus til at lave de sidste fejl og mangler.

 1. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelse.

Godkendt

 1. Forelæggelse af driftsregnskab og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften (bestyrelsen foreslår at boligafgiften bibeholdes på nuværende niveau)

Godkendt

 1. Valg af bestyrelse

Formand Johnny Landsvig er på valg – ønsker genvalg.

Ann Camilla Larsen er på valg - ønsker genvalg

Dorte Kiholm er på valg - ?

Helle Wagner er på valg - ønsker genvalg

Dorte Kiholm (hus11) valgte at trække sig som bestyrelsesmedlem.

Erling Klingberg (hus 15) valgt ind i stedet for Dorte.

Øvrig bestyrelse genvalgt.

 1. Valg af suppleanter

Dorte Kiholm (hus 11) valgt som suppleant

Elin Deleu (hus 12) valgt som suppleant

6. a  Punktet Valg af revisor, havde undertegnet glemt at medføre

på indkaldelsen, der var enighed om at vi indførte punktet her.

Revisorgården fortsætter som revisor for andelsboligforeningen               

 1. Bestyrelsen ønsker Generalforsamlingens accept af at benytte et beløb på ca. 10.000 kr. til forskønnelse af vores fællesarealer.

Megen snak og mange forslag som endte ud med at der blev sammensat et haveudvalg bestående af Elin Deleu (hus 12), Hanne Damgaard (hus 6) og Inge og Erling Klingberg (hus 15) Der er af bestyrelsen allerede fastsat en fælles arbejdsdag (den 22 april) Det nedsatte haveudvalg kommer med yderligere information omkring dagens forløb.

 1. Indkomne forslag

Forslag til generalforsamlingen skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle indkomne forslag forud for generalforsamlingen.

 1. Eventuelt

 • Bestyrelsen skal huske at opdatere skema for græsslåning

 • Spørgsmål vedr. plantning af tujahæk  i stedet for bøgehæk, dette vil medføre en ændring af vores ordensreglement. Bestyrelsen vil tage det op på næste bestyrelsesmøde.

 • Snerydningsordningen blev drøftet. Ordningen er indgået med et fast beløb, der afregnes ikke efter timer.

 • Beboerne mangler referat fra den ekstra ordinære generalforsamling – bestyrelsen sørger for at det bliver udsendt.

 • Forslag om venteliste, - det blev besluttet at interesseret kan aflevere deres navn og adresse som så vil bliver videregivet til sælger i tilfælde af salg, som hidtil.

 • Forslag om flagstang – forslaget blev videregivet til haveudvalget.

Til sidst sluttede Klaus af med at takke for god ro og orden. Og mange tak til Helle og Bo som havde været så venlige at lægge hus til samt stået for kaffe, kage, øl og vand.

 

På bestyrelsens vegne

Ref. Ann Camilla Larsen

 

 Johnny Landsvig, formand

 

 AB Søndertoften, Østergade, 4340 Tølløse