Generalforsamling 2006

Ekstraordinær

Referat af ekstraordinær generalforsamling onsdag den 25. oktober 2006 kl. 19.30 på Stestrup Fritidsgård

Deltagere: Hus nummer 1, 2, 3, 4, 6, 8 (ankom under punkt 7), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16. Der var fuldmagt fra nummer 17.

Fraværende: Hus nummer 5 og 7

Johnny Landsvig blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet, og at forsamlingen var beslutningsdygtig.

Af hensyn til, at Torben Brix fra Nordea var mødt op for at rådgive foreningen under punkt 7, omlægning af lån/husleje, blev dette punkt rykket frem, så det blev behandlet før de øvrige punkter. som punkt 1.

1.      Valg af ny formand
Johnny Landsvig blev valgt som ny formand. Foreningens bestyrelse er herefter Johnny Landsvig, Bo Fomsgaard, Dorthee Kiholm, Ann Camilla Larsen og Helle Wagner.
 

2.      Endelig vedtagelse af princip for andelskrone
Foreningen valgte at fastholde anskaffelsesprisen som andelskroneprincip.
 

3.      Valg af revisor til revision af regnskab for 2006
Foreningen valgte at bibeholde Revisorgården i Holbæk som revisor. Han skal derfor revidere regnskabet for 2006, når det foreligger.
 

4.      Endelig vedtagelse af plan for græsslåning af fællesarealer
Bestyrelsens foreløbige plan fastholdes fremover.
 

5.      Endelig vedtagelse af procedure for salg af andele
Bestyrelsens foreløbige procedure for salg af andele fastholdes fremover.
 

6.      Budgetregulering
Bestyrelsens udkast til budgetregulering af budgettet for indeværende år, 2006, blev vedtaget.
 

7.      Huslejestigning i 2007
Torben Brix fra Nordea, Holbæk uddybede det udsendte oplæg, han havde lavet til foreningen, med en kommentar om, at han anbefalede løsning nummer 2, hvor foreningen bibeholder sit flexlån, men med fast rente de næste 8 år frem til den afdragsfrie periode slutter. Han begrundede det med fleksibilitet kombineret med den månedlige udgift. Et flertal på 10 fulgte hans råd. 5 ønskede i stedet løsning 4 med et fast forrentet lån med 10 års afdragsfrihed. Bestyrelsen vil herefter ændre det eksisterende lån, så renten bliver fast de næste 8 år. Følgelig bliver huslejen fra 1. januar 2007 på 6.350 kr. om måneden.
 

8.      Carporte
Bestyrelsens indstilling om, at de (få) andelshavere, der ønsker carport, selv foranstalter dette, blev vedtaget.
 

9.      Forpligtelser på arealer uden for matrikel
Der var opbakning til bestyrelsens svar til kommunen vedrørende fællesarealer.
 

10.  Eventuelt
Der blev spurgt til arealet mod vest langs tilkørselsvejen, hvor der ikke i dag er slået græs eller ordnet langs hækken. Bestyrelsen vil tage emnet op. Flemming Nielsen (nr. 8) tilbød at formidle en kontakt til en geotekniker vedrørende vand i haverne.

Peter Thor Andersen, referent.

 

 AB Søndertoften, Østergade, 4340 Tølløse