Generalforsamlingen 2006

Ordinær

Referat for A/B Søndertoftens generalforsamling den 25.04. 2006 kl. 19.30 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse (se vedlagte), revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelse.
  4. Forelæggelse af drifts og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften
  5. Valg af bestyrelse

Formand Lisa Lück er på valg - ønsker at fratræde som formand, men modtager gerne genvalg som bestyrelsesmedlem

Bo Fomsgaard er på valg – modtager gerne genvalg

  1. Valg af suppleanter

Helle Wagner modtager gerne genvalg

  1. Fremlæggelse og godkendelse af endeligt forslag til vedtægter (se vedlagte)
  2. Fremlæggelse af det endelige ordensreglement godkendt med ændringer ved generalforsamlingen den 06.12.2005
  3. Indkomne forslag

Forslag til generalforsamlingen skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

  1. Eventuelt

Ad.

1.       Niels Damgaard valgt som dirigent. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet.16 husstande var repræsenteret. Nr. 151 ved fuldmagt. Nr. 96 var ikke repræsenteret.  

2.       Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Formanden. Der blev fremsagt kritik af at beretningen ikke forud var forelagt den øvrige bestyrelse samt øvrige medlemmer. Samt at afsnittet vedr. pkt. 3 på dagsordenen (værdiansættelse) var ensidigt fremlagt. Det blev foreslået at beretningen fremover sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

3.       Årsregnskab fremlagt at Revisor Martin Skovholm. Godkendt med bemærkning om at Note 13 (værdiansættelsen) fremover tages ud af regnskabet og laves separat.

Afholdt afstemning om valg af metode for værdiansættelse, det blev metode A som blev valgt, det vil sige at det er anskaffelses summen (25.330.000 kr.) som benyttes til værdiansættelse. 

4.       Budget godkendt.

Bemærkning til pkt. 3 og 4: På baggrund af megen diskussion omkring værdiansættelse og hvorvidt budgettet var realistisk blev det besluttet at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling primo September.

5.       Valg af bestyrelse. Formand Lisa Lück og næstformand Bo Fomsgaard på valg. Lisa Lück ønskede ikke genvalg som Formand, men gerne til bestyrelsen. Bo Fomsgaard ønskede genvalg. Peter Thor Andersen ønskede at opstille som Formand. Der blev afholdt anonym afstemning om formandsposten mellem Bo Fomsgaard og Peter Thor Andersen. Peter Thor Andersen valgt som ny Formand med 10 stemmer mod 6 til Bo Fomsgaard. Lisa Lück valgte på baggrund heraf ikke at opstille til bestyrelsen. Bo Fomsgaard blev efterfølgende genvalgt til bestyrelsen.

Der blev sagt tak til Lisa Lück for hendes indsats og engagement som Formand for foreningen gennem de sidste 2 år.

6.       Helle Wagner genvalgt som suppleant

7.       Endeligt forslag til vedtægter godkendt, dog med bemærkning om at § 5 stk. 2 skal undersøges nærmere.

8.       Endeligt forslag til ordensreglement godkendt.

9.       Ingen indkomne forslag.

10.   Der blev gjort opmærksom på at bestyrelsen skal sørge for en ordentlig gennemgang af samtlige boliger forud for 1 års gennemgangen, således at vi sørger for at alle fejl og mangler kommer med.

Der kom forslag om afholdelse af et socialt arrangement.

Vedr. fælles indkøb af carporte, så var der forud for generalforsamlingen udsendt forespørgsel om hvor mange der var interesseret, her var kun tilslutning fra 2 husstande. Men betænkningstiden udsættes.

Lisa Lück bød den nye Formand Peter Thor Andersen velkommen og sagde kort tak for den lærerige periode hun havde siddet som Formand for Andelsboligforeningen.

Dirigent Niels Damgaard takkede for god orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referent: Ann Camilla Larsen

Dirigent Niels Damgaard                  Peter Thor Andersen                       Bo Fomsgaard   

Ann Camilla Larsen                         Dorthe Kiholm                            Susanne Lerche   

Helle Wagner

 AB Søndertoften, Østergade, 4340 Tølløse